Struktura podnikových směrnic

Podnikové směrnice jsou dokument, který pro Váš business zavede ucelený řád. Mějte na paměti, že podnikové směrnice bude číst každý zaměstnanec a měly by podléhat zpracování korektury. Musejí být vytvořeny tak, aby k podstatě sdělení pronikl opravdu každý čtenář. O to se částečně postará jazyková korektura. Podnikové směrnice by měly být napsané co nejvýstižněji, aby Vašim pracovníkům sdělily nejdůležitější informace, které se týkají každodenního chodu společnosti. Podnikové směrnice by zároveň měly být navrženy přehledně, což provedení korektury také může zajistit. Jejich struktura by neměla být příliš složitá, ale logicky navržená tak, aby si Váš zaměstnanec dokázal kdykoliv rychle dohledat informace, které aktuálně potřebuje zjistit. Pokud se nechcete o nic starat, svěřte tvorbu tohoto dokumentu naší službě zvané copywriting.

Korektury textu

Jazyková korektura zdokonalí Váš text po gramatické i stylistické stránce. Právě typ použité slovní zásoby je pro podnikové směrnice klíčový. Do jisté míry musí obsahovat odborné výrazy, které vycházejí z technologického zaměření Vaší firmy, ale zároveň z nich musí být moudrý i zaměstnanec, který právě nastoupil. Jazyková korektura Vám zaručí správně vytvořené podnikové směrnice, které Vám pomohou standardizovat postupy pro jednotlivé činnosti tak, aby dva zaměstnanci na stejných pozicích odváděli stejně kvalitní práci. Bez korektury tak efektivního přístupu nedocílíte. Pokud oba onemocní a budete potřebovat, aby je zastoupil zaměstnanec, který zastává jinou pozici, tak to nebude žádný problém.

Korektury textu na počkání

Pomocí korektury získáte jasně a přehledně sepsané postupy, které povedou k automatizaci všech pracovních postupů. Práce Vašich zaměstnanců bude efektivnější, protože podnikové směrnice jim poskytnou nejjednodušší návod, jak danou činnost vykonávat. Služba copywriting Vám pomůže vytvořit podnikové směrnice pro Váš business od nuly, jazyková korektura je v této službě automaticky zahrnuta. Naši pracovníci kladou důraz na to, aby byly pomocí korektury napsané přívětivou formou, která ve Vašich zaměstnancích nevzbudí odpor k pravidlům. Často je nastavování pravidel ze strany zaměstnavatele pracovníky vnímáno jako zásah do jejich osobní svobody. Věříme, že pokud copywriting podnikové směrnice zaměstnancům podá s respektem a určitou mírou lidskosti, mohou je přijmout jako užitečný nástroj. O takové pojetí se snažíme i pomocí provedení korektury textu.

Korektura na počkání

Služba zvaná copywriting i jazyková korektura při tvorbě pravidel pro Váš business vychází ze zákonného rámce. Stejně postupují naši redaktoři i při provádění korektury. Podnikové směrnice Vám kromě automatizace a standardizace postupů přináší způsob obranného mechanismu. Pokud je Váš business podroben kontrole, ať už je to finanční úřad, česká obchodní inspekce nebo jiný externí audit, podnikové směrnice Vám vytvoří obranný štít. Ve Vaší společnosti tak bude panovat pořádek a potřebný řád, daný důkladnou a srozumitelnou informovaností o všech zásadách, pravidlech a postupech.

Jazykové korektury

Dobře vytvořené podnikové směrnice mohou být v rukou schopného manažera nebo ředitele firmy velkou strategickou výhodou. Tím, že mezi zaměstnanci panuje řád, všichni vědí o práci ostatních, nedostávají se mezi sebou do sporů a na pracovišti vládne klid. Pokud vytvoření tohoto dokumentu svěříte naší službě - copywritingu, vytvoříme Vám podnikové směrnice na míru. Jazyková korektura také vychází z povahy Vašeho podnikání. Vytvoření a aplikace podnikových pravidel se odvíjí od mnoha faktorů. Je to počet zaměstnanců, jejich struktura a hierarchické uspořádání a charakter jednotlivých činností, které v zaměstnání vykonávají.

Stylistické korektury

Podnikové směrnice vytváří copywriting podle jasně daných pravidel, ale zároveň je určuje Váš business a jeho povaha. Stejný přístup je uplatňován pro další službu, jíž je jazyková korektura. V praxi se jednotlivé podnikové směrnice mohou výrazně lišit. Většinou ale bývá každý dokument strukturován do tří částí, které jsou pouze doporučujícího charakteru, provedení jejich korektury zůstává otevřené.

Korektury textu

První částí je úvod neboli záhlaví. Jazyková korektura podnikové směrnice z formální stránky opatří titulní stranou s uvedením identifikačních údajů Vaší společnosti. Ty jsou jasně dané a objasňují například to, jakou právní formu má Váš business. Dále jsou podnikové směrnice opatřeny názvem dokumentu a označením příslušné směrnice. Ačkoliv se to může na první pohled zdát zbytečné, označení jednotlivých směrnic je velice důležité i z hlediska korektury, označení vnáší do textu systematičnost. Podnikové směrnice musejí pokrýt celý chod Vaší společnosti, proto jich existuje několik druhů, z nichž každý se zabývá odlišnou oblastí.

Korektury textu na počkání

Druhá část podnikové směrnice představuje vlastní text, který je základním předmětem korektury nebo hlavním úkolem služby zvané copywriting. Nikdy nesmíte zapomenout na uvedení daného právního či podnikového předpisu, ze kterého vycházíte. Krátkým úryvkem ze zákona, který hovoří o probírané problematice, nic nezkazíte a Vaši zaměstnanci si to alespoň nebudou muset později složitě dohledávat. Jazyková korektura musí formu textu orientovat na zaměstnance, jichž se směrnice týká, musí je informovat o případném zrušení či výjimkách. Nejdůležitější částí je hodnotové vymezení specifikace, které jazyková korektura doporučuje v textu uvést tak, aby opravdu upoutala čtenářovu pozornost, ať už nějakým grafickým prvkem nebo jen zvýrazněním písma, jehož lze docílit prostřednictvím závěrečné korektury textu.

Korektura na počkání

Poslední část podnikové směrnice se nazývá závěr nebo zápatí. V ní copywriting uvádí účinnost dokumentu, tedy od kdy a na jak dlouho je vnitropodnikový předpis pro zaměstnance platný, datum a místo vydání, které ujasní, kde a kdy dokument vznikl. Nezapomeňte na podpis osoby, která dokument schválila, ale samozřejmě až po provedení celkové korektury. Ve většině firem je schvalování podnikové směrnice vloženo do rukou jejich statutárních orgánů. Pro usnadnění orientace Vašich zaměstnanců přidá jazyková korektura číslování stránek.

Opravíme 250 000+ normostran ročně
Ročně napíšeme 150 000+ normostran autorských textů
Navrhujeme 100 000+ normostran směrnic za rok

V těchto zemích již provádíme korektury textu

Korektury textu

READY TO READ 2018 © Všechna práva vyhrazena.